EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 

OFERTA USZCZELNIANIA ZBIORNIKÓW 
BETONOWYCH, CERAMICZNYCH 
przy zastosowaniu metody wodnej roztworu koloidalnego 
Firma EKOTERM oferuje:
uszczelnianie zbiorników betonowych, żelbetowych, żużlobetonowych, 
strunobetonowych, a w szczególności 
zbiorników wody pitnej, basenów, 
oczyszczalni ścieków, dołów kloacznych, piwnic- 
metodą trwałą, 
niezawodną, tanią i ekologiczną poprzez wodny roztwór komponentów, które 
będąc roztworem koloidalnym w momencie przepływu przez kapilarne 
kanaliki koagulują i wytrącają się w postaci żelu.Żel ten jako galaretowata 
masa pozostaje w nich.Największy otwór jaki tą metodą uszczelniono miał 
średnicę ok 4 cm. Metodą tą można uszczelniać niskociśnieniowe zbiorniki 
gazu, naziemne lub podziemne magazyny spożywcze i takie, których 
technologia eksploatacji przewiduje wysoką wilgotność powietrza.


WARUNKI STOSOWALNOZCI I PRZEBIEG USZCZELNIENIA 
Przewidziany do uszczelnienia zbiornik musi posiadać ściany i dno. Nie musi 
mieć pokrywy. Najłatwiej uszczelnia się zbiorniki nowe,niemalowane 
i nielepikowane.
Pusty i sprawdzony konstrukcyjnie zbiornik napełnia się wodą pitną, 
przemysłową lub czystą rzeczną. Do wody wpuszcza się komponenty 
z katalizatorami i ustala się kierunek penetrowania komponentów przez 
obmurze.Po uszczelnieniu wodę wraz z nadwyżką komponentów należy 
usunąć, a zbiornik osuszyć w sposób naturalny.(Co najmniej przez trzy 
dni ). Zbiornik używany, zleceniodawca, może oczyścić we własnym 
zakresie, jeżeli umowa tej kwestii nie ustala inaczej.
Zbiorników i powierzchni betonowych z płytkami nie uszczelnia się
CZASOCHŁONNOZĆ USZCZELNIANIA 
Zależy przede wszystkim od jakości i konstrukcji wykonawstwa zbiornika:
dla małych nieszczelności trwa od 4 do 14 dni dla dużych, przelotowych 
nieszczelności trwać może od 1 do 3 tygodni- uszczelnianie zbiorników 
podziemnych, zwłaszcza o wysokim poziomie wody gruntowej trwać może 
od 3 do 6 tygodni

SKUTECZNOZĆ I TRWAŁOZĆ METODY ŻELU 
Najskuteczniej i najszybciej uszczelnia się zbiorniki nowe odsłonięte do 
fundamentów, aby ten proces można było obserwować.Stare zbiorniki, zwłaszcza te 
lepikowane i z warstwami papy wymagają całkowitego oczyszczenia.Zbiorniki 
uszczelniane przed 20 laty nie wykazują żadnego śladu zużycia, chociaż są narażone
 na działania czynników atmosferycznych, a niektóre poza tym na działanie słabych 
zasad i kwasów.Metodą tą były uszczelnione zbiorniki: na Durbaszce koło 
Szczawnicy (Schronisko Młodzieżowe), oczyszczalnia ścieków koło Krzeszowic, 
zbiorniki wody pitnej fi 50 m pod Kopcem Kościuszki w Krakowie, czy też zbiorniki 
gnojowicy w Tomaszowie Bolesławieckim

GWARANCJA Firma EKOTERM gwarantuje trwałość uszczelnienia budowli 
wodnych i innych w przeciągu 20 lat ich eksploatacji, ale pod warunkiem: 
stabilności konstrukcji i nieuszkodzenia obmurza lub dna
.
Metoda żelowa  uszczelnia, ale nie wzmacnia budowli !
KOSZT USZCZELNIANIA Związany jest z sumaryczną powierzchnią 
uszczelnianego zbiornika tj. dna oraz ścian. Średni koszt uszczelnienia 
zbiorników odsłoniętych, bez robót dodatkowych kształtuje się na poziomie 
25;40 % ceny w stosunku do metod tradycyjnych.W miarę wzrostu powierzchni 
uszczelnianej koszt jednostkowy ( za 1 m2) maleje. Tak np. dla zbiornika fi 30m 
i wysokości do 6 m koszt jednostkowy może wynosić 16 ; 19 zł za 1m2 powierzchni 
ścian i dna zbiornika.Koszt wody nie jest wliczony do wartości zlecenia.

OCIEPLANIE ZBIORNIKÓW I BUDOWLI 
Firma EKOTERM ociepla zbiorniki technologicznie wymagające dodatniej, 
możliwie
 stałej temperatury magazynowanego medium. Odnosi się to przede 
wszystkim do napowietrznych zbiorników wody.Firma ociepla
 również budowle 
przemysłowe i domy mieszkalne.Każdy koszt globalny określany jest w drodze 
obopólnych porozumień, dotyczy to również zakresu robót. 


 
Al. Szpunar
                                                         (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna)